fbpx

FAQ

Odtwórz wideo
1.Kto się może ubiegać o grant?
O grant może ubiegać się młodzież w wieku 15-29 lat, która reprezentuje organizację młodzieżową (organizację doktorantów, samorząd doktorantów, samorząd uczniowski, samorząd studencki, uczelnianą organizację studencką lub młodzieżowe rady) i która stworzy tzw. grupę inicjatywną/nieformalną. Każda grupa inicjatywna musi mieć swojego patrona, z którym zawrą umowę o współpracy i który w ich imieniu złoży wniosek.

2.W jakim wieku mogą być osoby składające projekt (osoby w grupie inicjatywnej)?
Osoby składające projekt muszą być wieku 15-29 lat. Dla patrona nie ma ograniczeń wiekowych.

3.Ile osób może liczyć grupa inicjatywna?
Grupa inicjatywna powinna liczyć co najmniej 3 osoby. Nie ma górnego limitu jej liczebności. Ważne, aby jej liczebność pozwoliła na podział obowiązków i zaangażowanie wszystkich osób wchodzących w jej skład.

4.Kto może być patronem projektów?
Patronem projektów może być organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW. Patron reprezentuje organizację młodzieżową, z którą zawiera porozumienie o współpracy i składa projekt w jej imieniu. Każdy patron może pełnić tę funkcję dla maksymalnie 2 wniosków/organizacji młodzieżowych.

5.Co robi patron?
Patron składa wniosek w imieniu grupy inicjatywnej. Podpisuje umowę o grant. Księguje wszystkie wydatki projektowe oraz sprawozdaje się z realizacji projektu. Pomaga grupie inicjatywnej w kwestiach formalnych.

6.Czy organizacje bez patrona mogą składać wnioski?
Nie, każda organizacja młodzieżowa musi mieć patrona, aby złożyć wniosek.

7. Jaką kwotę można przeznaczyć na koszty związane z administracją projektu, tj. obsługę księgową, opłaty telekomunikacyjne, bankowe i pocztowe, koordynację itp.?
Na tzw. koszty administracyjne można przeznaczyć maksymalnie 20% wnioskowanej dotacji.

8.W jakim okresie trzeba zrealizować projekty?
Projekty należy zrealizować w terminie od 1.06.2024 do 30.09 2024. Dokładne terminy zostaną określone w regulaminie konkursu.

9.W jaki sposób składa się wniosek?
Wnioski będzie można składać poprzez formularz, który udostępnimy na naszej stronie internetowej. Każdy z trzech priorytetów ma swój własny formularz.

10.Ile wniosków otrzyma dotację?
Dotację otrzyma co najmniej 20 wniosków. W przypadku nie wykorzystania całej puli w 1 turze, ogłosimy 2 nabór wniosków.

11.Ile można składać wniosków?
Każda grupa nieformalna może złożyć 1 wniosek o grant.
Scroll to Top